Jeugdzorg en jeugdwet

Gaat het niet goed met uw kind? Thuis of op school? En komt u er zelf niet meer uit? Dan kunt op verschillende manieren hulp krijgen.

In de gemeente Leusden zijn er veel oplossingen waar iedereen gebruik van kan maken. Deze heten ook wel voorliggende voorzieningen. Dit is hulp waarvoor u geen indicatie nodig heeft. Lees hier meer over oplossingen voor kinderen en jongeren.

Gaat uw kind naar school en heeft u het probleem al besproken met de school van uw kind? Heeft u al gekeken bij opvoeden.nl? Ook bent u welkom op het inloopspreekuur van Lariks op de basisschool (vraag hiernaar bij de leerkracht).

Wilt u een gesprek met een consulent van Lariks? Vul dan eerst een familiegroepsplan in. Dit is een handig hulpmiddel om uw vraag helder te krijgen.

Veiligheid voorop

Veiligheid binnen een huishouden of gezin staat altijd voorop. Als het nodig is, schakelen we in overleg met u specialisten in, bijvoorbeeld Samen Veilig Midden Nederland (SAVE). Schakelen we andere partijen in, dan is het belangrijk dat we met uw toestemming uw gegevens en hulpvraag kunnen delen. U hoeft zo niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en wordt sneller geholpen. Uw privacy is daarbij heel belangrijk. We maken gebruik van het registratiesysteem MensCentraal. Ook delen we informatie met andere zorgprofessionals via de Verwijsindex. Daarin registreren wij wel wel dat we contact hebben met u en uw kind, maar niet wat er speelt. Zo weten we van elkaar wie er betrokken is en wordt voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Ouders worden altijd geïnformeerd over deze registratie.

Meer weten over privacy en het dossier jeugdhulp? Klik hier.

Overzicht gecontracteerde zorgaanbieders

De gemeente Leusden maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband dat gezamenlijk overeenkomsten sluit met zorgaanbieders. Voor huishoudelijke hulp via de Wmo werkt Leusden met lokale partijen. Deze staan niet in dit overzicht.

Lees meer.

Wat is onafhankelijke clïentondersteuning?

Onafhankelijke liëntondersteuning is er voor iedereen maar vooral kwetsbare inwoners die minder zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf op kunnen komen hebben baat bij een onafhankelijke en professionele cliëntondersteuner. MEE kan die onafhankelijke cliëntondersteuning op verschillende manieren bieden voor mensen voor mensen met een beperking. Afhankelijk van de vraag ligt het accent op arbeid, vervoer, financiën, zorg, wonen of een ander leefgebied. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle genoemde leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Uw belang is altijd het uitgangspunt. Meer informatie over MEE? Kijk hier.

RAAD voor CLIËNTEN PARTICIPATIE  LEUSDEN (RCL)

In de gemeente Leusden is de RCL het Adviesorgaan om beleid en dienstverlening te verbeteren voor het sociaal domein (zorg, jeugd, welzijn, werk en inkomen) vanuit het cliëntenbelang. Lees hier meer over RCL en wat zij voor u kunnen doen. 

vrijwilliger vluchtelingenopvang

Over de Jeugdwet

Per 1 januari 2015 is de wet- en regelgeving voor Jeugdzorg veranderd. Stichting Lariks verzorgt in opdracht van de gemeente Leusden de uitvoering van de Jeugdwet.

JeugdwetWebsites

Welke zorg valt onder de Jeugdwet?

  • Jongeren met psychische stoornis behandelen, zonder en met verblijf.
  • Jongeren met (licht) verstandelijke beperking behandelen, zonder en met verblijf.
  • Jongeren met een beperking, stoornis of aandoening begeleiden en verzorgen, zonder en met verblijf.
  • Jongeren met een beperking, stoornis of aandoening vervoeren naar locatie (binnen en buiten de gemeente).

Zorg in natura of een pgb?

Een jeugdhulp-pgb is mogelijk als:

  • Uw kind een indicatie heeft voor een individuele voorziening.
  • U kunt aangeven waarom hulp ‘in natura’ niet geschikt is.
  • U het pgb kunt beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen).
  • U zorg inkoopt die goed en veilig is.

Hoogte van het pgb

Uw budget moet hoog genoeg zijn om de jeugdhulp in te kopen die uw kind nodig heeft. In de indicatie van uw kind is vastgesteld welke hulp nodig is. Aan de indicatie is een geldbedrag gekoppeld dat beschikbaar is om de jeugdhulp in te kopen.