WmoThuis hulp nodig? 

In de gemeente Leusden zijn er veel oplossingen waar iedereen gebruik van kan maken. Deze heten ook wel voorliggende voorzieningen. Dit is hulp waarvoor u geen indicatie nodig heeft en geen eigen bijdrage van €19,00 per maand betaalt. Zo kunt u voor dagbesteding bijvoorbeeld ook naar De Bron en helpt Huiskamer van Leusden u graag aan passende ondersteuning door een vrijwilliger. Lees meer over (gratis) oplossingen voor volwassenen.

Wanneer wel Wmo?

U kunt in aanmerking komen voor hulp en voorzieningen die onder de Wmo 2015 vallen. Zoals:

 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen). Lees hier voor wie deze hulp is bedoeld.
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift) Lees hier meer over wonen.
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen)
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo 2015 als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • maaltijdverzorging
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang)
 • dagbesteding
 • individuele begeleiding
 • ondersteuning van mantelzorgers
 • respijtzorg
 • beschermd wonen

Per 1 januari is de eigen bijdrage voor iedereen € 19,00 per maand. Zie Het CAK voor meer informatie.

Wanneer geen Wmo, maar Wlz?

Wlz is de afkorting voor Wet langdurige zorg. De criteria voor een mogelijke Wlz indicatie zijn:

  • U hebt blijvend lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
  • U hebt 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig
  • U kunt zichzelf niet kunnen redden in de maatschappij
  • Zonder hulp dreigt ernstig verwaarlozing
  • U bent niet in staat in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen.

Medische zorg die onder de basisverzekering valt, is toegankelijk via de (huis)arts. Hetzelfde geldt voor geneesmiddelen die soms nodig zijn in het kader van een behandeling. Verpleging of persoonlijke verzorging regelt u via de wijkverpleegkundige.

Handig: op www.ciz.nl kunt u zelf de Wlz-check en een aanvraag doen. Uw huisarts of wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen. Ook kunt u hulp krijgen via stichting MEE.

Meldplicht

U bent verplicht om aan Lariks door te geven wanneer u ondersteuning ontvangt vanuit de Wlz. Indien dit op u van toepassing is verzoeken wij u dit te melden bij Lariks o.v.v. uw naam, uw adres en ingangsdatum van uw Wlz indicatie:

 • via de mail: midoffice@lariks-leusden.nl
 • via de consulent van Lariks waarmee u contact heeft
 • per post naar: Midoffice, ’t Erf 1, 3831 NA Leusden.

Wlz ook voor GGZ problematiek

Per 1 januari 2021 is de Wlz ook toegankelijk voor inwoners met GGZ problematiek die voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Informatiekaart Wlz – Ggz Rijksoverheid.

Wat is onafhankelijke clïentondersteuning?

Onafhankelijke liëntondersteuning is er voor iedereen maar vooral kwetsbare inwoners die minder zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf op kunnen komen hebben baat bij een onafhankelijke en professionele cliëntondersteuner. MEE kan die onafhankelijke cliëntondersteuning op verschillende manieren bieden voor mensen voor mensen met een beperking. Afhankelijk van de vraag ligt het accent op arbeid, vervoer, financiën, zorg, wonen of een ander leefgebied. Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle genoemde leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Uw belang is altijd het uitgangspunt. Meer informatie over MEE? Kijk hier.

RAAD voor CLIËNTEN PARTICIPATIE  LEUSDEN (RCL)

In de gemeente Leusden is de RCL het Adviesorgaan om beleid en dienstverlening te verbeteren voor het sociaal domein (zorg, jeugd, welzijn, werk en inkomen) vanuit het cliëntenbelang. Lees hier meer over RCL en wat zij voor u kunnen doen. 

Wilt u meer weten over [ONDERWERP]?
Neem dan contact op met onze consulent. U vind onze contactgegevens op de contactpagina.