Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Wet langdurige zorgSinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz neemt dus bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld.

 • De Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • De WlZ is er voor langdurige, intensieve zorg, thuis of in een instelling
  • Meer over de Wlz leest u hieronder

Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wlz?

De Wet landurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:

 • Verblijf
 • Kortdurend verblijf
 • Begeleiding, verpleging en verzorging
 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
 • Hulpmiddelen
 • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Welke andere zorgwetten zijn er en welke zorg valt hieronder?

De Zorgverzekeringswet (Zvw) via het basispakket voor persoonlijke verpleging en verzorging Lees hier: Meer over de Zvw

De Wet maatschapelijke ondersteuning (Wmo) voor onder andere huishoudelijke hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid. Lees hier: Meer over de Wmo

De Jeugdwet voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp. Lees hier: Meer over de Jeudgwet