Welkom bij Lariks

Lariks is de plek voor welzijn en zorg in de gemeente Leusden. Wij helpen inwoners  weer op weg. Dat doen we door te adviseren over de vele oplossingen waar elke Leusdenaar gebruik van kan maken. Zo nodig bieden we passende individuele ondersteuning via de Wmo of Jeugdwet.

Lees verder

Zorg en welzijn. Dat doen we samen!

Wij geloven in de kracht van mensen en vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Zo nodig helpen we inwoners daarbij op weg. 

Iedereen kan op een bepaald moment in het leven behoefte hebben aan advies of ondersteuning. Dat kan komen door ziekte, door eenzaamheid, door ouderdom, door een echtscheiding, door geldzorgen. Meestal is het voldoende als iemand je weer op weg helpt. Dat kan iemand uit uw omgeving zijn; een familielid, een buurtgenoot of een vrijwilliger. Soms is er meer nodig. Én soms vraagt een situatie per direct om intensieve ondersteuning en begeleiding.

Lariks is er voor iedereen in gemeente Leusden. 

Zorg en welzijn. Dat doen we samen!

Informatie en advies

We geven informatie en advies en bieden passende oplossingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Onze hulp is gratis. Consulenten van Lariks kunnen zelf tijdelijk individuele ondersteuning bieden. Dit heet ook wel ambulante begeleiding. Zo nodig schakelen we hulp van gespecialiseerde hulpverleners in. Of betrekken bijvoorbeeld de school, de huisarts of de casemanager dementie erbij. Dit doen we altijd in overleg met de inwoner. Is er zorg nodig via de Wmo of Jeugdwet dan regelen we dat. Voor de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Voor hulp via de Jeugdwet niet. De Jeugdwet is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

Goed om te weten

Lariks is een onafhankelijke stichting. In opdracht van gemeente Leusden geven we uitvoering aan het welzijnswerk, de Wmo en de Jeugdwet. De gemeente Leusden bepaalt het beleid. Lariks voert dit uit. 

Bestuur

Lariks kent een besturingsmodel met een Raad van Toezicht (RvT), een directeur-bestuurder en een managementteam. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvT. De RvT heeft als taak om integraal toezicht te houden op de besturing van de organisatie en op de algemene gang van zaken. De begroting en jaarrekening dienen beide jaarlijks door de RvT te worden goedgekeurd. Daarnaast fungeert ze als werkgever, klankbord en sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.

Lariks onderschrijft de governance code sociaal werk. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, bijvoorbeeld over kwaliteit, transparantie, integriteit, maatschappelijk draagvlak, financiële beheersing en interne en externe verantwoording.

Raad van Toezicht

Stichting Lariks heeft een Raad van Toezicht. Deze wordt gevormd door Wencke Heijblok (voorzitter), Mariëtte Jilderda (secretaris), Jos Korver, Edwin Winterkamp, Dorothé Wissink en Herma de Wit. De Raad van Toezicht van Stichting Lariks is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt in lijn met de governance richtlijnen toezicht op haar functioneren. Daarbij schakelt en balanceert de Raad tussen afstand en nabijheid, tussen toezichthouden en klankbord zijn.
 

Directeur-bestuurder (a.i.)
De heer A. Zwaga
 

Managementteam
Mevrouw I. ter Heerdt, teammanager
Mevrouw H. Klieverik, teammanager
Mevrouw C. van de Grift, teammanager
De heer H. Bats, teammanager (a.i.) 
De heer E. Meijer, controller
Mevrouw E. Willemsen, communicatieadviseur
 

Bedrijfsgegevens

Stichting Lariks welzijn en zorg is opgericht op 8 december 2009.
Kamer van Koophandel: 32163556
RSIN: 000035229357
 

Vragen over uw privacy? Of niet tevreden over de dienstverlening? Klik hier als u meer wilt weten over het privacy en klachtenprotocol.

Privacyprotocol
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken bij Lariks

Missie

Waar staan we voor

Wij geloven in de kracht en mogelijkheden van mensen en vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Zo nodig helpen we inwoners daarbij op weg. We bieden hen dichtbij effectieve ondersteuning gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van enkelvoudige en meervoudige problemen. Met een scherpe analyse van de vraag en een integrale blik bepalen we met de inwoner wat de best passende aanpak is. De inzet van het vrij toegankelijke aanbod voorliggende voorzieningen heeft daarbij voorrang boven individuele ondersteuning. Als de situatie erom vraagt bieden we individuele ondersteuning of zetten we specialistische hulp in. Samen met inwoners, professionals en vrijwilligersorganisaties werken we aan een sterke samenleving waarin tijdig wordt gesignaleerd en zo nodig actie wordt ondernomen. Zo voorkomen we met elkaar dat problemen escaleren, kunnen we de zorg bieden die nodig is en houden we de zorg betaalbaar.

Visie

Waar gaan we voor

Wij vinden het belangrijk dat welzijn en zorg bijdragen aan de zelf- en samenredzaamheid van inwoners. Dit vraagt om een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, met voldoende toegankelijke voorzieningen, een integrale benadering van hulpvragen en kwalitatieve zorg voor inwoners die dat nodig hebben. Constructieve samenwerking tussen de partijen in het sociaal domein is daarbij vanzelfsprekend. Dankzij een focus op preventie en een effectieve inrichting van de dienstverlening realiseren we duurzame oplossingen en worden zorguitgaven dáár besteed waar ze nodig zijn. 

Jaarverslag 2023

In het jaarverslag over 2023 geven wij een indruk van de hulpvragen van inwoners en de wijze waarop we samen met hen werken aan oplossingen.

Zorgwetten in eenvoudig Nederlands (PDF)
Samen doen wat nodig is

Werken bij Lariks?

Werken bij Lariks is werken bij een organisatie waarin je echt iets betekent voor de samenleving. Lariks is de plek voor welzijn en zorg in de gemeente Leusden. We helpen inwoners zich beter en sterker te voelen. Of het nu gaat om senioren, gezinnen of kinderen. Dat doen we bijvoorbeeld met trainingen en workshops voor groepen inwoners, door activiteiten te organiseren en lotgenootcontacten te stimuleren. Naast ondersteuning aan groepen inwoners bieden we als het nodig is individuele begeleiding. Als medewerker maak je deel uit van organisatie met ± 58 medewerkers. Een goede sfeer, collegialiteit en betrokkenheid zijn vanzelfsprekende ingrediënten. Je krijgt mogelijkheden aangereikt om jezelf professioneel te ontwikkelen. Lariks is gevestigd in Huis van Leusden gelegen in het centrum met winkels, parkeergelegenheid en openbaar vervoer vlakbij.

Er zijn regelmatig vacatures. Ook open sollicitaties zijn altijd welkom.

 

Vacatures & open sollicitaties