De wetten in het sociaal domein 

Er is in Nederland een aantal wetten die zorg en ondersteuning regelen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet passend onderwijs en de Participatiewet.

Lariks geeft in opdracht van gemeente Leusden uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Op deze pagina leest u meer over deze twee wetten. En over de andere wetten.

Over de Wmo

De Wmo heeft als doel dat mensen mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen in hun eigen leefomgeving. Dit heet ‘ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie’. Het gaat vooral om ondersteuning van mensen met een beperking of mensen die kwetsbaar zijn door ouderdom, chronische ziekte, verslaving of psychosociale problematiek. 

 • Voor mensen vanaf 18 jaar. 
 • Eigen bijdrage per maand 
 • Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie
 • Ondersteuning aan mensen die thuis wonen
 • Vergroten zelfredzaamheid

Voorbeelden van hulp en/of voorzieningen

 • Huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen) 
 • Aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift) 
 • Vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen)
 • Rolstoel (als voor langere tijd nodig en kan ook voor 18-). Tijdelijke hulpmiddelen via de thuiszorgwinkel of zorgverzekeraar.
 • Maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang)
 • Individuele begeleiding
 • Respijtzorg 
 • Beschermd wonen

Over de eigen bijdrage

Voor hulp via de Wmo geldt een eigen bijdrage (er zijn enkele uitzonderingen). Voor een groot deel zijn de regels over de eigen bijdrage bij wet geregeld. Een deel van de regels bepaalt de  gemeente Leusden. Het CAK is de organisatie die in opdracht van het Rijk het geld van de eigen bijdrage ontvangt. 

Over de Jeugdwet

Onder de Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Dit kunnen ook kinderen zijn met een (licht) verstandelijke beperking. Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen krijgen meestal zorg en ondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz). 

 • Van 0 - 18 jaar
 • Geen eigen bijdrage

Voorbeelden van hulp en/of voorzieningen

 • Begeleiding
 • Kortdurend verblijf (logeren)
 • Behandeling
 • Verblijf in een instelling

Gemeenten moeten zich houden aan de regels in de Wmo en de Jeugdwet. Gemeenten bepalen zelf hoe de toegang tot ondersteuning en zorg plaatsvindt. Dat betekent dat de toegang en uitvoering tot Wmo en Jeugdwet per gemeente kan verschillen. In gemeente Leusden is Lariks de toegang tot Wmo en Jeugdwet. Andere gemeenten hebben bijvoorbeeld een Wmo loket of heet het een Sociaal Wijkteam.

Over de Wlz

U kunt zorg via de Wlz krijgen als:

 • U blijvend lichamelijk letsel heeft door een ziekte, aandoening of beperking
 • U 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft
 • U zichzelf niet kunt redden in de maatschappij
 • Zonder hulp ernstige verwaarlozing dreigt
 • U niet in staat bent om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en de vereiste zorg op tijd in te schakelen.

Bekijk hier of u in aanmerking komt voor langdurige zorg via de Wlz

Over de Zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een zorgverzekering te hebben. De inhoud van het basispakket is door de overheid vastgelegd. Daarnaast kan per verzekeraar verschillen wat aanvullend wordt vergoed. 

Voorbeelden van zorg uit het basispakket:

 • Wijkverpleging
 • Huisartsenzorg
 • Kraamzorg
 • Hulp bij ademen of zuurstof toedienen
 • Wondverzorging of stomazorg
 • Nierdialyse

Wet passend onderwijs

De Jeugdwet en de Wet passend onderwijs kunnen aanvullend zijn. 

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. 

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.