Een gesprek met Lariks

Goed dat u contact met ons opneemt. Hulp vragen is heel normaal. Een vraag is nooit gek, te groot of te klein.

 • Omdat het momenteel erg druk is, duurt het helaas wat langer tot een consulent u kan terugbellen. We bellen u in ieder geval binnen 10 werkdagen terug. 

Een gesprek met Lariks - Wat kunt u verwachten?

In het eerste gesprek wil de consulent weten wat uw vraag is. Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, is het belangrijk dat de consulent weet wat er bij u speelt. Daarom zal bijvoorbeeld worden gevraagd hoe het bij u thuis is. Woont u alleen? Zijn er kinderen thuis? enzovoort. Dit gesprek heet ook wel triage. U krijgt in dit gesprek tips en advies. 

Hoe meer u vertelt, hoe beter wij kunnen helpen

Gaat uw vraag over de opvoeding van uw kind, maar spelen er ook andere zaken? Bijvoorbeeld zorgen over geld, of zijn er ruzies thuis? Vertel dit dan. Doe dit al in het eerste gesprek; het triage gesprek.

Is uw vraag niet met tips en advies op te lossen, dan maakt de consulent een afspraak met u. Deze afspraak kan bij u thuis zijn. Of bij Lariks.

Een afspraak met Lariks

U heeft een afspraak met een consulent van Lariks. In dit gesprek bespreekt u uitgebreid uw situatie. Dit gesprek gaat over meerdere onderwerpen. Over wonen en huishouden, financiën, lichamelijke en geestelijke gezondheid, mantelzorg. Deze onderwerpen heten ook wel leefgebieden. De consulent bespreekt met u mogelijke oplossingen.

 • Denk aan voorzieningen waar u (gratis) gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld een training, ondersteuning door een vrijwilliger of deelname aan een groepsactiviteit.  
 • Is er (ook) persoonlijke ondersteuning nodig? Dan kan dat bijvoorbeeld ambulante begeleiding zijn.
 • Heeft u een hulpmiddel of specialistische begeleiding nodig? Dan kan Lariks dit voor u regelen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. 
Iemand bij het gesprek? Graag!

Vindt u het prettig om iemand bij het gesprek met Lariks aanwezig te laten zijn? Een familielid, kennis, uw mantelzorger of begeleider, dan kan dat natuurlijk.

Ook kunt u via MEE een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen bij het gesprek te zijn. Lees meer over MEE.

Nederlandse taal

Spreekt u niet of onvoldoende Nederlands? Vraag dan iemand die wel Nederlands spreekt mee te gaan naar de afspraak met Lariks. Deze persoon moet 18 jaar of ouder zijn. Uw zorgverzekeraar kan mogelijk ook de inzet van een tolk vergoeden. 

 

'Met de juiste hulp en een Maatje redt vader zich weer goed'

Samen doen we wat nodig is

Lukt het u niet om zonder begeleiding te werken aan oplossingen? Dan is er persoonlijke begeleiding nodig. Voor volwassenen kan dit via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar via de Jeugdwet.  

Ook als uw situatie vraagt om voorzieningen zoals een aanpassing in uw huis, dan kan dit via de Wmo of de Jeugdwet.

Lees meer over Wmo en Jeugdwet

Specialistische hulp via Wmo of Jeugdwet 

Als duidelijk is dat u hulp nodig heeft via Wmo of Jeugdwet:

 • Dan overlegt de consulent met collega's en zorgaanbieders wat het best past bij u en uw situatie. Ook wachtlijsten spelen daarbij mee. 
 • Na het gesprek ontvangt u een Plan van Aanpak. Nadat u uw handtekening heeft gezet en het plan heeft teruggestuurd, kan de zorg starten.
 • We spreken af wanneer we de zorg evalueren. Dat doen we met elkaar: U, Lariks en uw zorgverlener.

Formulieren

'Toen het slecht ging met onze dochter, was Lariks er voor ons. Er werd direct hulp ingezet'

Verschillende vormen van zorg

Onder de Wmo en de Jeugdwet vallen verschillende vormen van zorg.

Zorg in Natura (ZiN)

Dit is de meest gebruikelijke zorg.

 • De zorgaanbieder heeft een contract met de gemeente Leusden.
 • 100% van de kosten wordt vergoed. U betaalt voor de Wmo een eigen bijdrage per maand. Het CAK bepaalt dit bedrag. 
 • Lariks verzorgt de financiële administratie. En zorgt ervoor dat de zorg door gemeente Leusden wordt betaald.
 • Lariks blijft meestal betrokken bij de zorg en de evaluaties. 
Persoonsgebonden budget (pgb)

Bedoeld voor mensen die hun zorg zelf (willen) regelen

 • De zorgaanbieder heeft geen contract met de gemeente Leusden.
 • Kosten worden tot een bepaald tarief vergoed door gemeente Leusden.
 • Er kan een verschil zijn tussen de kosten die de gemeente vergoedt en en de kosten (het tarief) van de zorgaanbieder. Dit verschil in kosten betaalt u zelf. 
 • Lariks kijkt of de gekozen zorgaanbieder de voorgestelde zorg kan leveren. Lariks blijft betrokken bij evaluaties.
 • De pgb-houder maakt werkafspraken met de zorgaanbieder, controleert de werkafspraken en beheert het budget. U kunt zelf pgb-houder zijn, maar ook iemand uit uw netwerk. De pgb-houder mag niet degene zijn die de zorg verleent.
 • De financiële administratie regelt de pgb-houder met de Sociale VerzekeringsBank (SVB). Lariks is hier geen partij in.
 • Zorg regelen via een pgb vraagt meer van u dan zorg via ZIN (Zorg in Natura). Lariks kan besluiten dat zorg via een pgb niet passend is in uw situatie.

Lees of een pgb bij u past en wat u er voor moet doen/kunnen

Doe de pgb-test

Meer informatie over pgb
'Nu hij zorg heeft die bij hem past, zitten we allemaal beter in ons vel'
Goed om te weten:
 • Veiligheid binnen een huishouden of gezin staat altijd voorop. Wij werken volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Als het nodig is, zetten we in overleg met u de hulp van specialististen in. Schakelen we andere partijen in, dan is het belangrijk dat we (met uw toestemming) uw gegevens en hulpvraag kunnen delen. U hoeft dan niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en wordt sneller geholpen.
 • Uw privacy is belangrijk. Wij maken gebruik van het registratiesysteem MensCentraal. Ook in de zorg voor jongeren en gezinnen delen wij informatie. In de Verwijsindex registreren wij dat we contact hebben met u en uw kind. Er wordt niet vermeld wat er speelt. Zo weten we van elkaar wie er betrokken is en wordt voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Ouders worden altijd geinformeerd over deze registratie.